Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Özel Öğrenci Yönergesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART  ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı özel öğrenci statüsünde; başka üniversitelerden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde ders alacak önlisans veya lisans öğrencileri ile başka bir üniversiteden ders alacak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önlisans veya lisans öğrencilerine ilişkin husus ve hükümleri kapsar.

Dayanak
 

MADDE 2- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
 

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

a)Birim: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulunu,

b)Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuarlarda konservatuar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

c) Özel Öğrenci : Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi,

ç) Kredi: AKTS kredisini,

d)Yönetmelik: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Madde 4- (1) Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin kredileri/ders saatleri toplamı, yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi/ders saati sınırını aşamaz.

(2) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin tabi olduğu programın yönetmeliğinde belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(3) Özel öğrenci olarak bir başka üniversiteden ders alan öğrencinin kendi üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder, özel öğrenci olarak ders aldığı üniversitenin diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenci, katkı payını kayıtlı olduğu üniversiteye öder.
 

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(6) Öğrenciler, özel öğrencilik süresi içerisinde her eğitim-öğretim yarıyılı veya yılı sonunda özel öğrenci olarak öğrenim gördükleri üniversitelerden alacakları transkriptlerini kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna intibakları yapılmak üzere teslim ederler. İlgili birim tarafından Yönetim Kurulu Kararı ile intibakları yapılarak öğrenciye bilgi verilir.

(7) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrencilerin, yarıyıllık eğitim-öğretim programı uygulayan birimlerde her yarıyılın başında, yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan birimlerde ise sadece akademik yıllın başında kayıt yenileme haftası başlamadan en az iki hafta önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul /konservatuar/meslek yüksekokuluna başvuru yapması gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başka Üniversite Öğrencilerinin Özel Öğrenci Statüsüyle Üniversitemizden Ders Almaları

Madde 5- (1) Başka bir üniversitenin önlisans veya lisans programı öğrencisinin, üniversitemizin aynı düzeydeki önlisans veya lisans diploma programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmesi için, disiplin durumunu gösterir belgesini, not çizelgesini (transkript)  dilekçesine ekleyerek Üniversitenin ilgili birimine başvuru yapması gereklidir.


Kayıt Kabul İşlemleri

Madde 6- (1) Öğrencinin ders/derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili bölüm başkanlığının görüşü de değerlendirmeye alınmak suretiyle olumlu olması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı alınır. Karşı üniversitenin eşdeğer makamına bildirilir.

(2) Özel öğrencilerin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde üniversitemizin ilgili eğitim-öğretim yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(3) Üniversitemize özel öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçici öğrenci kimlik kartı verilir. Özel öğrencilik süresi sona eren öğrenci, bu kimlik kartını iade eder.

(4) Her yarıyıl sonunda ilgili öğrencinin aldığı derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge (transkript), ilgili birim tarafından ilgili yükseköğretim kurumu eşdeğeri makama yazılı olarak gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitemiz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Özel Öğrenci Statüsüyle Ders Almaları

MADDE 7- (1) Üniversitemiz önlisans veya lisans öğrencilerinin, başka bir üniversitenin önlisans veya lisans programlarından özel öğrenci olarak ders alabilmeleri için;

a)Öğrencinin, özel öğrenci olarak hangi dersleri alabileceğine, kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda özel öğrenci olarak ders almak istediği üniversitenin talep ettiği belgeleri tamamlayarak başvurması ve o kurumun yetkili kurullarının olumlu karar vermesi gerekir.

b) Yükseköğretim kurumunca özel öğrenciliği kabul edilen öğrenci ile ilgili  biriminde olumlu yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir.

(2) Özel öğrencilik süresince, öğrencinin üniversitemizdeki öğrencilik hakları devam eder.  

(3) Üniversitemiz öğrencilerinin başka üniversitelerden özel öğrenci olarak almış oldukları derslerin uyumları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi

MADDE 8-

(1) Özel öğrencilik süresi bitiminde

(2) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması,

(3) Özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması üzerine, ilgili yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde özel öğrenci statüsü sona erer.

 (4) Öğrencinin kendi isteği ile özel öğrencilik statüsünden vazgeçmesi halinde sona erer.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
 

MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, üniversitemiz Senato Kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 10- (1) Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.