Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esasları, muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili esaslar ile Yaz Okulunda diğer Üniversitelerden alınan derslerin intibak esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, yatay/dikey geçiş yaparak veya af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen, daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen veya mezun olup Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne yeniden kayıt yaptıran ve benzeri durumdaki öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri, intibakları ve muafiyet sınavı yapılacak derslerle ilgili işlemleri ve Yaz Okulunda diğer Üniversitelerden alınan derslerin intibak esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 07 Mayıs 2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Başvuru Esasları ve Süresi

MADDE 4-

 1. Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır.
 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne başvurular, öğrencinin üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde kayıt yaptırmış olduğu bölüme yapılır.
 3. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt donduran ve hazırlık okuyan öğrenciler, bölüm/programda öğrenime başladıkları ilk yarıyılın ilk iki haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
 4. ÖSYM ve/veya özel yetenek sınavı ile Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, Açık Öğretim Programlarında almış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri için, Yatay Geçiş/Dikey Geçiş sonucu kayıt yaptıran öğrenciler ise tüm dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler.
 5. Öğrencilerin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde süre sınırlaması olmadığı ve daha önce alınan derslerin muafiyetine ilişkin işlemler birimler tarafından değerlendirilir. (Değişiklik: Senato Kararı tarih ve sayısı: 10.10.2018 / 10)
 6. Başvuru Dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Eksik ve onaysız belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.
 7. Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili birime yapılır.
 8. OSYM sınavı ve/veya özel yetenek sınavıyla Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencinin Üniversitemize kayıtlanmadan önce son kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda almış olduğu dersler değerlendirilir.
 9. DGS sınavı ile Üniversitemize kayıtlanan öğrencinin dikey geçiş sınavına girme hakkı elde ettiği Önlisans Programında almış olduğu dersler muafiyet işlemlerinde değerlendirilir.

 

Muafiyet Esasları

MADDE 5-

 1. Bölümler, öğrencinin muafiyet ve intibak başvurularını,  başvuru bitim tarihinden itibaren bir hafta içinde inceler/inceletir (Bölümler gerekirse “Muafiyet Değerlendirme Komisyonu” kurarak bu işlemi yürütebilir) ve “Bölüm Kurulu Kararı” alarak, daha önce alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir defada verir ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’na sunar.
 1. Muafiyet istenen ders/derslerin eşit ve daha yüksek kredili olması şartıyla, zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın ders içeriği uyumu/yeterliliği ile öncelikle AKTS kredisi, AKTS kredisi uyuşmayan/belirtilmeyen dersler için ders saati ve ÇOMÜ kredisi göz önünde bulundurularak ilgili bölüm/program kurullarınca değerlendirilmesi ve belirlenen ÇOMÜ harf notu karşılığının en az CC olması şartı aranır.
 2. Eşdeğer sayılması istenen dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirmesinde, 5.maddenin 2.fıkrasında belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılır.
 3. Birden fazla dersin kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak bir derse eşdeğer sayılması durumunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması dikkate alınarak harf notu hesaplanır. Bir dersin , birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise, dersin kredisi ve içerikleri dikkate alınarak hesaplanan harf notu eşdeğer derslerine verilebilir
 4. Öğrencinin hangi derslerden muaf olduğu ve intibak ettirildiği sınıf/yarıyıl, başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir. Bu şekilde intibakı yapılan bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan ve önceki yarıyıllara ait olan muaf olmadığı dersleri almak zorundadır.
 5. Öğrencinin geldiği programda “Yeterli” ve benzeri not aldığı kredisiz derslerin kayıt olduğu ÇOMÜ Bölüm/Programında kredili olması durumunda bu not “CC” harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin bu dersin/derslerin geçme notunun 100’lük sistemdeki karşılığını belgelemesi durumunda, bu not ÇOMÜ harf notuna dönüştürülür.
 6. Öğrencilerin muaf olduğu/intibak ettirildiği ders/derslerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi not değerlendirme tablosuna göre dönüştürülmesi veya muaf olduğu/intibak ettirildiği ders/derslerin başarı notlarının aynen kabul edilmesi, DNO ve GNO hesabına katılmasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının bölüm kurulları yetkilidir.
 7. Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olanlar üst yarıyıldan ders almak isterlerse, bulunduğu yarıyıldan muaf tutulduğu derslerin toplam AKTS kredisinin Bölüm/Programdaki o yarıyılın toplam AKTS kredisinin en az yarısı olması halinde; intibak ettirildiği yarıyıldan ve önceki yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu dersler ile birlikte bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri konusunda ilgili Yönetim kurulları yetkilidir. Öğrencinin üst yarıyıldan ders alması veya muaf tutulması üst yarıyılda olduğu anlamına gelmez.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulunun, Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler için her iki dönemi de kapsayan zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavından en az CC başarı notu alan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yabancı dil dersinden muaf olurlar.
 9. Öğrenci muaf olduğu ders/dersleri, muafiyet kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde başvurması halinde tekrar alabilir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 6- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönerge 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.