Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2024-2025 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2024-2025 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI BAŞARI

DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

(Tıp Fakültesi Hariç)

 

           

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

16.07.2024

26.07.2024 (17:00)

 Değerlendirme 

29.07.2024

22.08.2024

 Sonuçların Açıklanması

23.08.2024

-

 Kesin Kayıt 

02.09.2024

04.09.2024 (17:00)

 Yedek Kayıt 

05.09.2024

06.09.2024 (17:00)

 

 1. Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

 

 1. Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. 

 

 1. Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

 

 

 1. Kurumlararası başarı durumuna göre yatay geçiş, Genel Not Ortalamasının %50 si ve ÖSYS /YKS puanın % 50 si hesaplamaya dahil edilerek bulunan başarı sıralamasına göre değerlendirilir.

 

 1. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir.

 

 

 1. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay   geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir

 

 

2- Kurumlararası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Online (internet) Başvurusunda İstenen Belgeler

 

 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması, E-Devlet, Elektronik imza ya da Islak İmzalı)

 

 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı. ( E-Devlet, Elektronik imza ya da Islak İmzalı )

 

 

 1. İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge. 

 

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge. (Transkript belgesinde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkript belgesini yükleyebilir.)

 

 

 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe ’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması. 

 

 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda Yükseköğretim Kurumundan alınacak denklik belgesi.

 

 1. Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı 

 

 

 1. ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

 

 1. ÖSYM Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı) 

 


Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

NOT:  ** Başvuru ekranında DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU – DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU olarak başvuru yapabileceklerdir.

            ** Başvuru ekranında EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU –  EZİNE GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU olarak başvuru yapabileceklerdir.

 

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

 

3- Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

 

 1.  3 adet 4.5x6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 

 

 1.  Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

 1. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (E-Devlet, Elektronik imza ya da Islak İmzalı) ve online başvuru formu çıktısı.

 

 

 1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge. 

 

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

4- Kurumlararası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 1.  Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

 1. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar. 

 

 1. İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir. 

 

 1. Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5., 8. ve 11.nci maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır. 

 

 1. Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan YKS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

 

 1. Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından  Özel Yetenek Programlarına yatay geçiş başvurularında; öğrencinin kayıtlandığı yılın YKS özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir.

 

 1. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin "Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak" kriteri bulunmaktadır. 

 

 1. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

 

 1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payı, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.

 

 1. Yükseköğretim Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak.

 

 1. Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması, Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak. (04.07.2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararı.)

 

 1. Öğrencilerin  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumuna  kayıt  olduğu  yılda  ÖSYS/YKS Yükseköğretim  Programları  ve Kontenjanları  Kılavuzunda  yayımlanan  yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmasına; ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (AcademicRanking of World University, QS World UniversityRankings, Times HigherEducation World UniversityRankings) tarafından yapılan dünya üniversitesi sıralamalarının herhangi birinde ilk 400’de yer alan üniversitelerde  kayıtlı  olan  öğrenciler  için  bu  şartın  aranmamasına,  ancak  yurt  dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanabilmesine

 

 

 1. Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan öğrenciler için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takviminde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muafiyet sınavı yapılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda farklı programlar için farklı yeterlik ve seviye tespit sınavları uygulayabilir.

 

 1. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 puandır. (%30 Yabancı Dille öğretim yapan programlar için 60). Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda programlar için farklı bir Yeterlik Sınavı başarı notu belirleyebilir.

 

 1. Yeterlik sınavında başarılı olan veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde puanı olup muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder.

 

 1. Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.