Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7417 Sayılı Af Yasası Uygulama Esasları

T.C. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI AF YASASI UYGULAMA ESASLARI

 

            5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/Fakülte/ Yüksekokul ve Meslek Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

            05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokula başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları durumunda bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

      2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

            2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            GEÇİCİ MADDE 83– Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,

            1- Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),

            2- İşkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96),

            3- Cinsel saldırı (madde 102),

            4- Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

            5- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile

            6- Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile

            7- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile

            8- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,

            Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.(Güz-Bahar)

            Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen yada mezuniyet sonrası hukuken uygun olmayan yollarla kayıt yaptırması nedeniyle diploması iptal edilen kişilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklarına,

            Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerine,

            Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğuna,

            06 Nisan 2016 tarihinden önce Doktora Programına kayıtlı olan ve Doktoraya kayıt şartında yer almayan ÖSYM tarafından kabul edilen dil sınavlarından 55 dil puanına sahip olmayan adayların 07 Kasım 2022 tarihine kadar dil puan belgelerini sunmaları gerekmektedir.

            Kanundan yararlanarak eğitimlerine devam etmek isteyenlerin, başvuru ve kesin kayıt tarihleri içerisinde aşağıda yer alan başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna ŞAHSEN yada noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişinin "Vekaletname" ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

            Birimler tarafından af komisyonlarının oluşturulması ile başvuruların incelenmesi ve değerlendirmesinde yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde ilgili birimler yetkilidir.

            Af başvurusu kabul edilen tüm öğrencilere yeni bölüm kaydı eklenerek (yeni öğrenci numarası) öğrenci bilgi sistemine kayıtlarının yapılması, öğrencilerin daha önce almış ve başarmış olduğu tüm  derslerin (DD,DC dahil) transkriptlerine işlenmesi ve hangi sınıfa intibak ettirildiklerinin belirlenip , eğitim dönemi ve ders dönemi bilgilerinin doldurulması.

Başvuru Süresi, Başlama Dönemleri ve Af Kayıt Tarihleri

            Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 05.07.2022 tarihinden başlayarak 07.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. 

Güz Yarıyılında Eğitime Başlayacaklar İçin  ;

1. Başvuru Tarihi

05 Temmuz 2022-23 Eylül 2022

1. Başvuru Değerlendirme

26-27 Eylül 2022

1. Başvuru İlanı

28 Eylül 2022

1. Başvuru Kayıt Tarihleri

29-30 Eylül 2022- 03 Ekim 2022

           

            * Birinci başvuru dönemi süresinde kayıt yaptıran öğrenciler 03 Ekim 2022 yada ilgili birimin akademik takviminde belirtilen "derslerin başlaması" tarihi itibariyle eğitimlerine başlayabilirler.

 

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ

 

 

Bahar Yarıyılında Eğitime Başlayacaklar İçin ;

2. Başvuru Tarihi

26 Eylül 2022- 07 Kasım 2022

2. Başvuru Değerlendirme

08-10 Kasım 2022

2. Başvuru İlanı

11 Kasım 2022

2. Başvuru Kayıt Tarihleri

14-16 Kasım 2022

           

            * Birinci başvuru tarihlerinde başvuran ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler ikinci başvuru dönemi kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırabilirler. İkinci başvuru dönemi sonunda kayıt yaptıran öğrenciler 20 Şubat 2023 ya da ilgili birimin akademik takviminde belirtilen "derslerin başlaması" itibariyle eğitimlerine başlayabilirler.

           

            Kanun hükümlerinden yararlanarak öğrenime başlayabilmek için başvuruda bulunmak yeterli olmayıp, kesin kayıt tarihlerinde kesin kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            Başvurusu kabul edilerek kayıtlanan öğrenciler yürürlükteki eğitim-öğretim yönetmeliği ve mevzuatlara tabi olacaklardır.

            Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır.

            Eşdeğer yabancı dil sınav sonucu olanların belgeleri Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilir.(Lisansüstü Eğitim Enstitüsü dışında)

            Belirtilen tarihlerde kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

ÖNLİSANS-LİSANS AF BAŞVURUSU 

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir” hükmünün uygulanmasında;

            a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularının “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilebileceğine,

            b) Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği “farklı bir diploma programının” aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olanların, söz konusu farklı programa, ilgili yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenecek usul ve esaslara göre yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,

            c) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiğine, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,

            d) Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmasına

Önlisans-Lisans Programları İçin Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

 

 • Başvuru Dilekçesi
 • 7417 sayılı kanunun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge
 • ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi
 • Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı transkript
 • Ders içerikleri
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

Lisansüstü Programlara Af Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlar; “Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83'üncü Uygulama İlkeleri 20. Maddesi “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilecekleri” gereğince;

MADDE 15 – (1) Üniversite bünyesindeki başka bir enstitünün ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, derslerinden geçerli not almış ve disiplin cezası almamış öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlarda başvurulabilecek programlar, ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak, EK’nin önerisi ve Senato kararı ile belirlenir, eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilân edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile gerçekleştirilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(5) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler, EABDK/EASDK’nin görüşü ve EYK kararı ile ders yüküne sayılabilir.

 

Lisansüstü Programları İçin Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

 

 • Başvuru Dilekçesi
 • 7417 sayılı kanunun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge
 • Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı transkript
 • Ders içerikleri
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SAHİPLERİ, BAŞVURU VE KABUL SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ WEB SAYFASINI TAKİP EDEBİLİR. 

 

Önlisans/Lisans/Lisansüstü  Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

            Başvurular bizzat, yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır. Ancak bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yatay Geçiş Başvuru Tarihi

08-18 Kasım 2022

Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme

21-22 Kasım 2022

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

23 Kasım 2022

Yatay Geçiş  Kayıt Tarihleri

24-25 Kasım 2022

 

Değerlendirme ilgili birim yönetim kurullarınca yapılacak ve kesin kayıt işlemi ilgili birimin öğrenci işleri bürosu tarafından yapılacaktır. 

 

AKADEMİK BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Başvuru koşullarını sağlamayan, Eksik belge ile başvuranların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Ekler

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMU.docx
ÖNLİSANS-LİSANS BAŞVURU FORMU.docx
[YÖK] 7417 Sayılı Kanun- Af Uygulama İlkeleri.pdf