Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yandal Yönergesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YANDAL  PROGRAM  YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 –  Bu Yönergenin amacı, lisans düzeyindeki ana dal programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin başka bir dalda eğitim almalarını sağlamak amacıyla oluşturulacak olan yandal programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yandal Programı Açılması –

MADDE 3- a) Yandal programı ilgili Bölümün ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

b) Yandal programı en az 18  ÇOMÜ Kredisi  ve  40 ECTS/AKTS den daha az  olamaz

c) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal  Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

d)Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte/Yüksekokul yetkilidir.

e)Fakülte ve Yüksekokul kurulları, bir sonraki yıla ait yandal programı öğretim planı  önerilerini her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunun onayına sunar.

Yandal  Programına  Başvuru ve Kabul Koşulları
 

MADDE 4- a) İlgili Dekanlık/Müdürlük; her akademik yılın başında  yandal  programının kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel koşullarını  belirterek bir ay öncesinden  ilan eder.

b) Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında kayıtlı bulunan öğrenciler, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü,  en geç altıncı  yarıyılın başında başvurabilir.

c) Başvurular, ilan edilen tarihler arasında, başvuru formu ve not durum belgesi (transkript) ile ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine  yapılır.

d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal  lisans  programında  aldığı  tüm dersleri başarıyla tamamlamış  olması,  başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65, 4 lük not sisteminde 2,25 olması şartı aranır.

e) Öğrenci, aynı anda birden fazla yandal programına kayıt olamaz. Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

 f)Yandal programına başvuran öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 6- aAnadal programında kayıt donduran öğrenci yandal programında da kayıt dondurmuş sayılır.

bYandal programında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

c) Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 60, 4 lük not sisteminde 2.00 nin altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

dAnadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili Yönetim Kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

e) Yandal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

f) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

g) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Diğer Hükümler

Madde 7- Bu yönergede bulunmayan hallerde; ilgili yönetmelikler, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 8-Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Rektörü yürütür.