Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çift Anadal Yönergesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – Çift Anadal Programının amacı, anadal lisans programında başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin, eş zamanlı olarak ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Çift Anadal Programı Açılması

MADDE 3- a)Çift anadal programı açmak isteyen bölüm/program, kontenjanları ile varsa özel koşullarını bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Kuruluna sunar.

b)Çift anadal programı Fakülte/Yüksekokul Kurulu önerisi üzerine Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir ve  ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

c)2013 ve daha önce girişli öğrenciler için çift anadal programı en az 36 ÇOMÜ  Kredisi  ve 2014 yılı ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için  60 ECTS/AKTS den daha az  olamaz.

d) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 17. Maddesi 2. Fıkrasının ilgili bentlerine göre belirlenir.

e)Eğitim Fakültesi Öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları arasında Çift anadal programı uygulanmaz. Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu'ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

f) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

g)   Fakülte ve Yüksekokul kurulları, bir sonraki yıla ait   çift anadal programı öğretim planı   değişiklik önerilerini her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunun onayına sunar.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

MADDE 4- a) İlgili Dekanlık/Müdürlük; her akademik yılın başlangıcından 1 (bir) ay önce  çift anadal programının kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel koşullarını  belirterek ilan eder.

b) Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında kayıtlı bulunan öğrenciler, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.  

c) Çift anadal programlarına başvurular hem anadal hem de çift anadal programlarının bulunduğu Fakülte Dekanlıklarına / Yüksekokul Müdürlüklerine aşağıdaki belgeler ile yapılır.

1- Başvuru formu,

2- Bulunduğu sınıf itibariyle %20 başarı sıralamasına girdiğini gösterir durum belgesi,

3-ÖSYM sonuç belgesi (bulunduğu sınıf itibariyle %20 başarı sıralamasına giremeyen öğrenciler)

4-Not durum belgesi (transkript)

d) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal  lisans  programında  aldığı  tüm dersleri başarıyla tamamlamış  olanlardan;

1)  Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan (4 lük not sistemi üzerinde 2,50)  ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20 de bulunanlar başvurabilirler.

 2)Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan (4 lük not sistemi üzerinde 2,50)  ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst  %20'sinde yer alamayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.

  Başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve kabulü ilgili bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlanır.

e) Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olamaz. Fakat çift anadal diploma programında kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir yandal programına da kayıt yaptırabilir.

f) İkinci anadal diploma programı öğrencisi, anadal diploma programında kurum içi geçiş koşullarını sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

g)Yetenek sınavı ile öğrenci alınan bir diploma programında çift anadal yapmak isteyen öğrenci yapılacak yetenek sınavında da başarılı olmalıdır.

h) Çift anadal programına başvuran öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Programın yürütülmesi

MADDE 5- a) Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Çift Anadal Programı Koordinatörü atanır. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

b)Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal  programında almış olduğu ve eşdeğer  kabul edilen dersler Fakülte/ Yüksekokul Yönetim kurulu kararı ile belirlenir ,mezuniyet aşamasında  çift anadal  not çizelgesinde gösterilir.

Başarı ve Mezuniyet
 

Madde 6- aÖğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin, çift anadal programında da kaydı dondurulmuş sayılır.. 

c) Çift anadal programında, Fakülte/Yüksekokul yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadığı halde iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

d) Çift anadal öğrenimi süresince çift anadal programındaki derslerin   genel not ortalaması (GNO) bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65 kadar,   4 lük not sistemde  2,25'e kadar düşebilir. Genel Not Ortalaması ikinci kez  100 üzerinden 65'e, 4 lük not sistemde 2.25' in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

e) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

f) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2,5 ortalama ile tamamlayan öğrenciye, ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

g) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu öğrencilere, anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu programa ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca çift anadal yaptıkları programa ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.

h) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerin  anadal programına  kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile  genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve  diploma ekinde gösterilir.

Diğer Hükümler

Madde 7- Bu yönergede bulunmayan hallerde; ilgili yönetmelikler , diğer mevzuat hükümleri ve  Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 8-Bu Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

 Madde 9- Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Rektörü yürütür.