Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde bir eğitim- öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili aylarında uygulanan " Yaz Okulu" programlarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
—Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde "Yaz Okulu" öğretimi yapılan tüm fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak ilkeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3
—Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) bendi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans- Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amaçları -İlke ve Esaslar- Nitelikler
Yaz Okulunun Amaçları
Madde 4
—Yaz Okulunun amaçları şunlardır :
a) Üniversitemiz eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarını sağlamak,
c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrenci yığılmalarını gidererek, öğrenimin verimini arttırmak,
d) Ancak yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin eğitim- öğretim programına katkısını sağlamak,
e) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak.
İlke ve Esaslar- Nitelikler
Madde 5
—Yaz Okulu programının başlangıç tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte, ilgili fakülte ve yüksekokulların önerileri doğrultusunda, Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ilan edilir. Yaz Okulu programı ile ilgili kayıt-kabul ve benzeri diğer işlemler, ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarınca belirlenir.
Madde 6 —Yaz Okulunda açılması öngörülen lisans dersleri, bu dersleri veren birimlerce, lisansüstü dersleri ise, ilgili enstitü ana bilim dalları tarafından belirlenir.
Yaz Okulu programlarında açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları, ilgili bölüm veya programın teklifi üzerine, fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca yaz okulu başlangıcından en az otuz (30) gün önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
Madde 7 —a) Yaz Okulu programında açılan her ders için, normal dönemlerde yapılması gereken kredi saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır. Yaz Okulunda bir öğrenci on (10) krediyi aşmamak üzere en fazla üç (3) ders alabilir. Yaz Okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanamaz.
b) Bölüm veya programların açtığı derslere, normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte kayıt yaptırabilirler.
c) Yaz Okulu programında, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.
d) Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuata göre ek ders ücreti ödenir.
Madde 8 —Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için, derse kayıt yaptıran öğrencilerden toplanacak katkı payı geliri ile öğretim elemanına ödenecek ücret arasında bir dengenin olması gerekir. Ancak açılacak derslerde öğrenci sayısı 8'den az olamaz.
Madde 9 —Bir öğrenci Yaz Okulunda,
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,
c) Güz veya bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde daha üst yarıyıldan açılan dersleri alabilir, ancak kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyılların derslerini alamazlar.
Madde 10 —a) Güz ve bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler Yaz Okulundan yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.
b) Öğrenciler kayıtlı olduğu birimin izniyle içerik ve kredileri aynı veya fazla olması kaydıyla, yaz dönemine yer veren diğer üniversitelerden ders alabilir. Üniversitelerden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Aynı şekilde diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilir.
c) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, sınav proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçları, dersi veren öğretim elemanı tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir.
d) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz.
e) Her ders için en az bir ara sınav ve Yaz Okulu sonu sınavı yapılır. Güz ve bahar yarıyılında alınan ara sınav notları, yaz okulu için geçerli değildir. Yaz okulunda alınan dersler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, çok özel durumlarda ara sınav ve Yaz Okulu sonu sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen ve bu mazeretleri ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
Madde 11 —Yaz Okulunda alınan notlar öğrenci işleri kayıtlarında ve not bildirim formlarında "Yaz Okulu" adı altında oluşturulan bölümde gösterilir. Yaz Okulunda alınan derslerin ders geçme notu, öğrencilerin mezuniyet derecesinin hesabına güz ve bahar yarıyılındaki dersler gibi dikkate alınır.
Madde 12 —Lisans programlarının son döneminde olan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesi kapsamına giren öğrenciler, ek süre hakkı elde ettikleri ders ya da dersleri Yaz Okulunda alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilirler. Ancak Yaz Okulunda alınan derslerden dolayı ayrıca ek süre hakkı kullanılmaz.
Madde 13 —a) Mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, mezuniyet için vermeleri gereken derslerden Yaz Okuluna katılarak başarılı olmaları durumunda, Yaz Okulu sonunda mezun olabilirler.
b) Yaz Okulunda geçen süreler, 2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesine aykırı olmamak şartıyla kanuni öğretim süresinin hesabında dikkate alınmaz.
Madde 14 —Yaz Okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenciler, buna ilişkin mevzuatla belirlenen miktarı aşmamak üzere her yıl ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca önerilen ve üniversite yönetim kurulunca belirlenen kredi saat başına katkı payı öder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 15 — 16/2/1998 tarihli ve 23260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 16 —Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans- Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 17
—Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18
—Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.