Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Askerlik İşlemleri

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ASKERLİK İŞLEMLERİ UYGULAMA İLKELERİ 

 

LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa http://www.asal.msb.gov.tr göre yapılır.

 

Sevk Tehiri, Azami Öğrenim Süreleri ve Yaş Sınırı:


Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları ve azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir. Lisans Programında okuyan öğrencilerin askerlik tecili 29 yaşına kadar yapılmaktadır. 30 ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik tecil işlemi yapılmaz.

 

  Normal Öğrenim Süresi  Azami Öğrenim Süresi  Sevk Tehir Sonu 
 İngilizce hazırlık sınıfı  1 yıl   -  
 MYO Programları 2 yıl (2 yıllık)   2 yıl  4 yıl  29 yaş sonu
 Lisans Programları (4 yıllık)  4 yıl  7 yıl  29 yaş sonu
 Lisans Programları (5 yıllık)  5 yıl  8 yıl  29 yaş sonu
 Lisans Programları (6 yıllık)  6 yıl  9 yıl  29 yaş sonu

 

 • Hazırlık sınıfında 1 yılda başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Ancak, hazırlık sınıfında 1 yıldan sonra geçirilen süreler azami öğretim süresinden kullanılmış sayılır.
 • Üniversitemiz Lisans ve Önlisans programına ilk kez kayıtlanan (ÖSYM, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş) tüm erkek öğrencilerin, kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde EK-C2 belgeleri hazırlanarak, Birimlerimiz (Fakülteler, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksekokullar) tarafından ilgili askerlik şubelerine gönderilir.
 • Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.
 • Askerlik bilgilerinin eksik ve hatalı bildiriminden dolayı doğacak yanlışlıklardan tamamen öğrenciler sorumludur.

 

Azami öğrenim süresi içinde:
 

 • Kayıt yenilemeyen (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) erkek öğrenciler, her akademik yılı başında Askerlik Şubelerine Birimlerimiz (Fakülteler, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksekokullar) tarafından bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve azami sürelerinden kullanmış sayılırlar.
 • Kayıt donduran erkek öğrencilerin, kayıt dondurduğu dönem ve süresi notlar hanesine yazılarak Askerlik Şubelerine bildirilir.


Azami süre sonunda mezun olamayanlardan:

     29 yaşını doldurmayanların,

 

 • Dönem ücretini ödeyip ders kayıtlarını yapmaları halinde 29 yaş sonuna kadar her yıl Askerlik Durum Belgeleri (Ek-C2) Birimlerimiz (Fakülteler, Yüksek Okullar ve Meslek Yüksekokullar) tarafından başarısız ders sayıları notlar hanesine yazılarak ilgili askerlik şubelerine gönderilir.
 • Kayıt yenilemeyen ve/veya derse kayıtlanmayan erkek öğrenciler de her akademik yılı başında ilgili Askerlik Şubelerine bildirilir.


     29 yaşını doldurmuş olan,

 

 • Erkek öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için (kayıt yenileme ve / veya derse kayıtlanma) her yıl ilgili askerlik şubelerinden "Şartlı Askerlik Durum Belgesi (EK-C13)" getirmeleri zorunludur. Bu belgeyi getirmeyen öğrencilerin kayıt yenileme ve / veya derse kayıtlanmaları iptal edilir ve öğrenciye bilgi verilir.
 • Kayıt yenilemeyen ve/veya derse kayıtlanmayan erkek öğrenciler de her akademik yılı başında ilgili Askerlik Şubelerine bildirilir.
 • 29 yaşından büyük olan öğrencilerin her yıl Akademik Takvimde belirtilen Güz yarıyılı başlangıç tarihinden önce bağlı oldukları askerlik şubesinden alacakları tecil belgelerini, birimlerinin Öğrenci İşleri bürolarına bildirmeleri gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrenciler ders kaydı yapamayacaklardır.


Üniversitemizden; Kaydı Silinen, Mezun Olan, Başka Bir Üniversiteye Yatay Geçiş Yapan:
 

 • Öğrencilerin durumları ile ilgili kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Otomasyon sistemine girildikten sonra en geç bir ay içinde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarınca, öğrencilerin ilgili askerlik şubelerine bildirilir.
 • 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren askerlik işlemleri ile ilgili tüm belgelerin gönderilmesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksekokullar tarafından yürütülür.
 • Askerlik işlemleri için dökülen tüm belgelerin (Ek-C2, mezun ve kayıt silme )asıllarından biri öğrencinin özlük dosyasında muhafaza edilir.


Yabancı Uyruklu Öğrenciler:
 

 • Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir. Askerlik belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN

 

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanununa http://www.asal.msb.gov.tr göre yapılır.

 

Genel Bilgiler:

 • Yüksek Lisans öğrencisinin tecili ilgili Askerlik kanununa göre 3 yıl 4 ay, Doktora öğrencisinin tecili 6 yıl yapılmaktadır.
 • 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'na göre http://www.asal.msb.gov.tr Lisansüstü, Doktora ve Lisans Sonrası Doktora öğrencilerinin Sevk tehiri (tecil) işlemleri öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
 • Özel öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
 • Sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin;
 1. Askerlik Durum Belgesi (aslı)
 2. Nüfus Cüzdanı (fotokopisi)

     belgeleriyle Öğrenci İşleri birimine müracaat etmeleri gerekir.

 • Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askere Alma Bölge Başkanlığı'na üniversite tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (36 yaşından gün alan öğrencilerin sevk tehir hakları yoktur) ve yönetmelik çerçevesinde programın süresi dikkate alınır.
 • Sözü edilen evrakı birimlerin Öğrenci İşleri bürolarına teslim etmeyen öğrencilerin sevk tehirleri gerçekleşmez.
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden Öğrenci İşleri birimi tarafından tekrar tecil yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Öğrenci İşleri birimine müracaat etmeleri gerekir.
 • Bakaya öğrencinin sevk tehirine yasal imkan bulunmamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin bakaya durumunu kaldırttığını gösteren bir askerlik durum belgesi ile Öğrenci İşleri birimine müracaat etmesi gerekir.
 • Öğrenciler öğrenimleri esnasında sevk tehirlerini iptal ettirip askere gidebilirler. Sevk tehiri iptal işlemi şu şekilde gerçekleşir:
 1. Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sevk tehiri yapılmış olan ve askere gitmek isteyen öğrenci, sevk tehirinin iptal edilmesi talebine ilişkin bir dilekçeyi Öğrenci İşleri birimine iletir.
 2. Öğrencinin bu isteği ilgili Askere Alma Bölge Başkanlığı'na bildirilir.
 3. Askere Alma Bölge Başkanlığı tecili (sevk tehirini) iptal edip bu konuda ilgili Askerlik Şubesine bilgi verir.
 4. Askerlik Şubesi öğrenciye çağrı pusulası gönderir.
 5. Öğrenci adresine gelen çağrı pusulası (veya adrese evrak gelmezse askerlik şubesinden alacağı sevk tebellüğ belgesi vb. herhangi bir belge ile) Enstitüye askerlik nedeniyle izin alma dilekçesi verir.
 • Öğrenim sürelerini bilimsel hazırlık, süreye sayılmadan izin alarak uzatan öğrencilerin sevk tehir sürelerinin bitimine 45 gün kala sevk tehirlerini uzattırmak için Öğrenci İşleri birimine müracaatları gerekir.
 • Bu konuda başvuru yapmayan öğrencilerin sevk tehirleri otomatik olarak uzatılmaz.
 • Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 1 ay içinde iptal edilmektedir. Bu durumda öğrenci ilk celp döneminde askere çağrılır.
 • Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin sevk tehirleri azami 35 yaş sonuna kadar uzatılmaktadır. Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin sevk tehirleri yapılamamaktadır.
 • Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler.
 • Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

 

Sevk Tehir Süresi ve Sınırı:


Üniversitede lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları içinde öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehirleri yapılabilir.
 

   Sevk Tehir Sonu
Yüksek Lisans ve Doktora Programları   35 yaş sonu


Öğrenim Süreleri:


Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir.

 

   Azami Öğrenim Süresi
  İngilizce Hazırlık Sınıfı   -
  Bilimsel Hazırlık Sınıfı  1 yıl
  Tezli yüksek lisans programları  3 yıl
  Tezsiz yüksek lisans programları  3 yıl
  Doktora programları (yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için)   6 yıl

 

 • Hazırlık sınıfında 1 yılda başarılı olamayanlar, sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Ancak, hazırlık sınıfında 1 yıldan fazla geçirilen süreler azami öğrenim süresinden kullanılmış sayılır.
 • Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, bu öğrencilerin askere sevkleri Tehir Edilmez.

 

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri:

 

 • Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden kesin kayıt sırasında "Askerlik Durum Belgesi" istenir.
 • Kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde "Askerlik Durum Belgesi" ve tasdikli "Diploma" fotokopisi ile Enstitü Müdürlükleri tarafından ilgili Askere Alma Bölge Başkanlığı'na öğrencinin askere sevk tehiri teklif edilir. Teklif, ilgili Askere Alma Bölge Başkanlığı'nın onayı ile kesinleşir ve durum öğrenciye tebliğ edilir.


Enstitülerimizden; Kaydı Silinen, Mezun Olan, Başka Bir Üniversiteye Yatay Geçiş Yapan:
 

 • Öğrencilerin durumları Üniversitemiz tarafından en geç bir ay içinde kayıtlı bulundukları Askere Alma Bölge Başkanlığı'na bildirilir.
 • Daha önce aynı veya daha aşağı seviyede ikince kez lisansüstü eğitim yapacak olanların askere sevk tehiri yapılamaz.


Yabancı Uyruklu Öğrenciler:
 

 • Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri Vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.