Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçişte Taban Puan Şartı

**

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 9.maddesinin 5. bendinde "Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır." ifadesinine istinaden üniversitemiz kurum içi kontenjanları için kullanılacak taban puanlar aşağıda yer almaktadır. 

Ekler

Taban Puanlar.pdf