Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

****


ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI BAŞARI

DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

           

 Yatay Geçiş Takvimi 

Başlangıç Tarihi  

 Bitiş Tarihi

 Başvuru 

24.01.2022

28.01.2022 (17:00)

 Değerlendirme 

31.01.2022

03.02.2022

 Sonuçların Açıklanması

04.02.2022

-

 Kesin Kayıt 

07.02.2022

09.02.2022

 Yedek Kayıt 

10.02.2022

11.02.2022

 

KOŞUL VE İŞLEMLER

1

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 

 1. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

 1. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler yatay geçiş yapamazlar. 

 

 1. İlgili bölüm veya programda kontenjan belirlenmiş olması gerekir. 

 

 1. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin; 

(1) Kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. 

(2) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.

 1. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

 

 1. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri gerekir. 

 

 1. Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5., 8. ve 11.nci maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır. 

 

 

 1. Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan YKS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

 

 1. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara KKTC ve diğer ülke Üniversitelerinden yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

 

 1. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin "Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak" kriteri bulunmaktadır. 

 

 1. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

 

 1. Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payı, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.

 

 1. Yükseköğretim Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak.

 

 1. Spor Bilimleri Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan program ya da bölümlere yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması, Özel Yetenek Sınavına katılmak ve başarılı olmak. (04.07.2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararı.)

 

 1. Öğrencilerin  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumuna  kayıt  olduğu  yılda  ÖSYS/YKS Yükseköğretim  Programları  ve Kontenjanları  Kılavuzunda  yayımlanan  yurt  dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS Puanına veya muadil belgelere sahip olmasına; ancak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (AcademicRanking of World University, QS World UniversityRankings, Times HigherEducation World UniversityRankings) tarafından yapılan dünya üniversitesi sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000 de yer alan üniversitelerde  kayıtlı  olan  öğrenciler  için  bu  şartın  aranmamasına,  ancak  yurt  dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanabilmesine

 

 

 1. Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan öğrenciler için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik takviminde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muafiyet sınavı yapılır. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda farklı programlar için farklı yeterlik ve seviye tespit sınavları uygulayabilir.

 

 1. Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70 puandır. (%30 Yabancı Dille öğretim yapan programlar için 60). Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda programlar için farklı bir Yeterlik Sınavı başarı notu belirleyebilir.

 

 1. Yeterlik sınavında başarılı olan veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen başarı düzeyinde puanı olup muaf tutulan öğrenciler kaydoldukları esas programlarda eğitime başlama hakkı elde eder.

 

 1. Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.

2

Yurt Dışı Üniversitelerinden Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden Ayrıca İstenecek Belgeler

 1. Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programlarına ve Diş Hekimliği Fakültesine Başvurabilmek İçin İlgili yılındaki ÖSYS kılavuzlarında yer alan Başarı Sıralamasına sahip olmak

 

 1. Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında başarı sıralaması aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

 

 

3

Kurumlar Arası Yurt İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Online (internet) Başvurusunda İstenen Belgeler

 1. Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi (son 6 ay içerisinde alınmış olması)

 

 1. Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı. (örnek)

 

 1. Öğretim Planı: Öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda okuduğu dersleri gösterir öğretim (ders) planı (örnek)

 

 1. ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

 

 1. ÖSYM Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı) 

 

 1. İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk %10’a girdiklerine dair resmi belge. 

 

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge. (Transkript belgesinde disiplin cezası bilgisi bulunan öğrenciler transkript belgesini yükleyebilir.)

 

 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe ’ye çevrilmiş ve onaylanmış olması. 

 

 1. Yurt dışından yapılacak başvurularda Yükseköğretim Kurumundan alınacak denklik belgesi.

 

 

ÖNEMLİ !!


Başvurular https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden belirtilen tarihler arasında online (internet) olarak yapılacaktır.

 

(1-Başvuru kaydet yapıldıktan sonra düzenleme yapılamamakta olup, eksik veya hatalı belge yüklenmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvuru tarihleri arasında belge kontrolü yapılmayacaktır. Tüm Başvurular değerlendirme tarihleri arasında değerlendirmeye alınacaktır. Kesin kayıt ve yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecektir.)

(Posta ile başvuru alınmayacaktır)

 

4

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 

 

 1. 3 adet 4.5x6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 

 

 1. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

 1. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.
 2. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge. (örnek)

 

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

Ekler

2021-2022 Bahar Kurumlararası_kont.xls