Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Senato:13.12.2013

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak

Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ın belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında değiştirilen Yurtdışından Öğrenci kabulüne İlişkin Esaslar ve değişiklikleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam

Madde 2- Yönergenin amacı; 2012 – 2013 Öğretim Yılından itibaren Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokullarının ve Meslek Yüksekokullarının bölüm ve programlarına ayrılan kontenjanlar dâhilinde yurtdışından öğrenci adaylarının başvuruları ile ilgili kayıt ve kabul koşullarını düzenlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru için Koşullar, Gerekli Belgeler, Değerlendirme ve Kayıt

Madde 3- Uluslararası Öğrenci Kabul edilecek lisans ve önlisans  programları ile bu programlara ayrılacak kontenjan önerileri Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek ÖSYM'ye bildirilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili kılavuz ile ilan edilir.

Bu kontenjanlara  başvuru koşulları

*A)  Başvuruları kabul edilecek adaylar

Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde ''(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.'' hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)  

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

*d)  a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine''

       b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

e) T.C.  uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğreniminin tamamını  KKTC  hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ,

f) KKTC  uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

           *B)   Başvuruları kabul edilmeyecek adaylar

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya  KKTC' de tamamlayanların,

b) KKTC  uyruklu olanların (ortaöğreniminin  (lise)  tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c)  (*A) kısım b  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  (*A  maddesinin *d  numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)  )

d)  Uyruğundan  birisi KKTC  olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC  liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)

e) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (*A) kısım  (b)  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, 

f)  Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda sahtekârlık yaptıkları saptananların,

g)  Fikir ve eylemleriyle T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

•         Üniversitemize yurtdışından öğrenci kabulü önlisans ve lisans programlarının birinci ve ikinci öğretim programlarına kabul edilmektedir.

•         Programlara ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvurusu olmayan kontenjanlar diğer programlara senato kararı ile eklenebilir.

•         Adayların başvuracakları programa eşdeğer veya yakın bir alan ve/veya koldan mezun olması istenebilir.

•         Eğitim birimleri kendilerine başvuracak adaylar için belirlenen sınavlardan bir veya birkaçını koşul olarak özellikle belirtebilir.

•          Başvuru tarihleri ve koşulları üniversitemiz web sitesinde ilan edilir ve bu ilanın web sitesinde yayınlandığına ilişkin de günlük gazetelerde duyuru yayınlatılabilir.

•         Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede YÖS sınav sonuç belgesi veya YÖS Sınav Sonuç belgesi olmayanların Ortaöğretim Mezuniyet başarı not ortalaması ( 50/100 ) şartı aranır.  

•         Başvuracak ve başvuramayacak adayların başvuru şartları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde değişiklik gösterebilir

Önkayıt  Başvurusunda İstenen  Belgeler ;
 

a)  Uluslararası Öğrenci başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden ulaşılabilir) Bu formun internet üzerinden doldurulup, sisteme girişi yapıldıktan ve çıktısı alındıktan sonra imzalanıp diğer evraklarla birlikte başvuru adresine ulaştırılması gerekmektedir.

b) Lise Diploması: Lise diplomasının Türkçe noter onaylı fotokopisi.

c) Transkript (Not Durum Belgesi ) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış  transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)

d) YÖS Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Pasaportun kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfasının noter veya konsolosluk onaylı fotokopisi,

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerleştirme, Sonuçların Duyurulması, Kayıt ve Öğrenime Başlama

Madde 4 –

a)  Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

b) İlan edilmiş kontenjanlara başvuran adaylar; Tablo 1'de adı geçen sınavlar ve tercihleri dikkate alınıp yerleştirilir. Puanların eşitliği halinde yaşı küçük olan, daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir.

c) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergelerindeki ölçütlere göre  yapılır.

d) Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede YÖS sınav sonuç belgesi veya lise not ortalaması aranır. YÖS sınav sonuç belgesinin ve lise not ortalamasının geçerlilik süresi iki yıldır. Başvuran adayların YÖS sınavından 100 üzerinden en az 40 (kırk) puan almış olması gerekmektedir . Adaylar kontenjan dahilinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yerleştirilir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yaptığı Yabancı Öğrenci Sınav (YÖS) sonuçları değerlendirmede önceliklidir.

     Not ortalamasının ise 100 üzerinden 50  (elli) olması ve en son 2 yıl içinde mezun olunması gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar tercihlerini ya YÖS sınav sonucu ile ya da not ortalaması ile  yapmalıdır.Aynı anda hem YÖS hem de not ortalaması ile başvuru yapılamaz.

e) Adaylar, Senato Kararımıza göre ilan edilen kontenjanlardan, başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği en fazla 10 (on) adet tercih yapabilir.

f) Tercihler online olarak yapılır. Başvuruda istenen evraklar sisteme taratılıp kaydedilir. Bu evraklar orjinali kesin kayıtta teslim edilir. 

g) Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sıraları esastır. Aldığı puana göre herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölüme asıl ya da yedek listesinde yer alamaz.

h) Başvurdukları bölümün kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl aday kazanmış olduğu bölüme belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırır.Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder.

ı) Üniversitemiz kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen üniversitemizin yetkisindedir. Üniversitemiz kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

i)  Başvuru belgelerinde herhangi bir eksik , yanlış beyanda bulunan,  ya da imzalamayan adayların başvuruları / yerleştirme işlemleri geçersiz sayılır.

j) Yedek Listede ; belirlenen asil aday listesi kadar da yedek aday belirlenir.

k) Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

Madde 5 - Yapılan değerlendirme sonucu yerleştirilen ve kayıt hakkı kazanan adaylar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesindeilan edilir ve ilan metnindeki esas ve usullere göre kendilerine gönderilecek kabul mektubuyla beraber kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kesin kaydını yaptırır. Kayıt için başvurunun öğrenim vizesi alınmış pasaport ile yapılması zorunludur.

Kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Eğitim  Öğretim

Madde 6 –

a) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları, kayıttan sonra Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Türkçe düzey belirleme sınavında aldıkları sonuca göre belirlenir.  Kayıt olan her adayın bu sınava girmesi zorunludur.

b) Türkçesi yetersiz bulunanlara bir yıllık Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu eğitim sonucunda girdikleri sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişiği kesilir.

Kesin Kayıt Başvurusunda İstenilen Belgeler;

Madde 7 –

a)  Lise Diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak''Denklik belgesi'',

b)  Transkriptin aslı ve noterden yada konsolosluktan onaylı Türkçe Tercümesi,

c)  Sınav sonuç belgesinin aslı (İlgili Üniversite tarafından onaylı mühürlü),

d) Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Balıkçılık Teknolojisi Programına Kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır).

e)  Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden veya konsolosluk onaylı fotokopisi.

f)  Katkı Payı / Öğrenim Ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu.

g)  Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerini kazanan adaylar veya zorunlu hazırlık olan bölümleri kazanan adaylar Uluslararası geçerliği olan Yabancı Dil-Türkçe Yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

h) Gelen öğrencinin Türkiye'de geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir belge,

ı)  Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

i)  Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası,

Ücret

Madde 8 - Uluslararası öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti miktarı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın üçüncü maddesine istinaden Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Sağlık


Madde 9-   Üniversiteye kayıt olduktan sonra Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğünden yabancı kimlik numarası alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yabancı kimlik numaranızı bildirmeniz gerekmektedir.

            Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kendi hesabına öğrenim gören Uluslararası öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin ise kendilerinin tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının cümlesindeki aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri  uygulanmaz .

Ek Hükümler

Madde 10-

a)Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde üniversitemizi seçmelerine imkan sağlamak üzere ülkemizi ve üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalog hazırlamak, yurtdışı eğitim fuarlarına katılmak ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Rektör oluru ile Üniversitemiz bünyesinde ''Yurt Dışı Öğrenci Ofisi''  oluşturulur.

b)Bu Yönergenin Kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Üniversite Senatosu; ilgili Kanun, Yönetmelik, Yükseköğretim Genel Kurul Kararları ve bu Yönerge hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile gerekli düzenlemeler yapabilir. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin yeni düzenlemeler yapabilir.

c) Ücret ve maddi imkan;

Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürebilecek düzeye getirebilmek amacıyla, koşul ve ilkeleri Üniversite Senato'sunca belirlenecek maddi bir güven miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

Madde 11 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi başvuru değerlendirmelerinde, kendi yapmış olduğu YÖS sınav sonuç belgesini yerleştirmede öncelikli olarak kullanma yetkisine sahiptir.

Madde 12 – Yurtdışından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, bu yönergede belirtilmeyen; başvuru / yerleştirme işlemleri ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Kararlarına, eğitim öğretim ile ilgili konularda;

''Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans, Lisans  Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'', ''Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim Öğretimi Yönergesi'' ve ''Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim – Öğretim Yönergesi hükümlerine göre işlem görürler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge


Madde 13-

a) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca, 22/02/2010 tarihinde kabul edilen ''Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge'' yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca 10/12/2012 tarihinde kabul edilen ''Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge'' yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14

(1)Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15

(1)Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kabul Edilen Sınav Türleri (Tablo 1)

1-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi YÖS Sınavı

100 üzerinden 40 ve üzeri puan

Almış olmak

2- Diğer Üniversitelerin YÖS Sınavı

100 üzerinden 40 ve üzeri puan

Almış olmak

3- YÖS Belgesi Bulunmayanların Orta Öğretim

(Lise) Mezuniyet Başarı Not Ortalaması

50/100 (En Son 2 yıl içerisinde

mezun olunması gerekmektedir.) (Not ortalamasına göre başvuru yapacak öğrencilerin ülkelerinin 100'lük üzerinden dönüşüm tablosu gerekmektedir)