Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesi gereğince   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen Zorunlu  Arapça Hazırlık Sınıfı Arapça öğretimi amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nca yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Arapça öğretimi yönetim, uygulama ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3-  Bu yönerge Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.05.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı’nda karara bağlanıp 07.07.2009 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.02 -3229 sayılı yazılarıyla bildirilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı açılması kararına ve bu kararın, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nın yönetim ve sorumluluğunun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na verdiği yetkiyle ve 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğetim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Program Geliştirme Grubu

Madde 4- Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu  sağlamak ve ayrıca bu yönergede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan “Program Geliştirme Grubu” teşkil edilir ve bir yıl süreyle görevlendirilir.

Sınav Komisyonu

Madde 5- Hazırlık sınıfında gerekli sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve değerlendirme yapmak üzere İlahiyat Fakültesi Dekanı tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan “Sınav Komisyonu” bir yıl süreyle görevlendirilir.

Hazırlık Sınıfına Kayıt-Muafiyet

Madde 6- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kesin kaydını yaptıran öğrenciler, Muafiyet Sınavı’na girmek isteyip istemediklerini Dekanlıkça ilan edilen süre içerisinde ve usulüne uygun olarak beyan ederler. Muafiyet Sınavı’na girmeyen veya girmek istemeyenler doğrudan hazırlık sınıfına kaydedilirler. Muafiyet Sınavı’na girip başarılı olanlar lisans öğrenimine başlar, başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Muafiyet Sınavı

Madde 7- Muafiyet Sınavı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından, eğitim-öğretim yılı başında hazırlık sınıfı müfredatı esas alınarak yılda bir kez yapılır. Sınavdan en az on beş gün önce Sınav Komisyonu, Yeterlik Sınavı ile ilgili teklifini Fakülte Kurulu’nda görüşülmek üzere İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’na sunar. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu bu sınavın tarihini, yerini, şeklini ve sınavda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirler.

Muafiyet Sınavı’nda başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına kaydedilirler.

Devam

Madde 8- Hazırlık sınıfında derse devam zorunludur. Devamsızlığı uygulamalı ders saatinin toplam yıllık ders saatinin % 20’sini, teorik derslerin % 30’unu aşan öğrenciler, o dersin final sınavına giremezler ve başarısız sayılırlar.

Devamsızlığı uygulamalı derslerin % 20’sini, teorik derslerin %30’unu aşan öğrenciler Final Sınavı’nagiremezler ve başarısız sayılırlar.

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretim

Madde 9- Hazırlık sınıfında, haftada en az 24 kredi saatlik bir program uygulanır. Fakülte Kurulu’nca bu program 30 kredi saate kadar çıkarılabilir. Bir sınıftaki öğrenci sayısı 20’yi geçtiğinde yeni bir sınıf açılabilir, ancak hazırlık sınıfı şubeleri bir sınıftaki öğrenci sayısı 35’i geçmeyecek şekilde düzenlenir.

Hazırlık sınıfında, öğrencilerin, temel ilahiyat birimleri alanındaki eserleri anlayabilmeleri amacına yönelik olarak Arap dili kurallarının öğretilmesi, bu dile ait kelime dağarcığının genişletilmesi ve öğrencilerin kendilerini gerek sözlü gerekse yazılı biçimde ifade edebilmelerini sağlayıcı dersler konulur. Program Geliştirme Grubu’nun teklifi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile mevcut derslere yeni dersler eklenir veya çıkarılır. Derslerin işleyişinde her türlü teknik araç ve gereçten yararlanılır.

Hazırlık sınıfı programı ve müfredatı, Program Geliştirme Grubu tarafından hazırlanıp Fakülte Kurulu’nca karara bağlanır. Program geliştirme Grubu, bu program ve müfredatın geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması için hazırlık sınıfında dersi bulunan öğretim elemanları ile toplantılar ve çalışmalar yapar.

Program Geliştirme Grubu, eğitim-öğretimin bütün şubelerde aynı seviyede ve müfredata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Hazırlık Sınıfının Süresi ve Başarının-Başarısızlığın Sonucu

Madde 10- Hazırlık sınıfı birbirini takip eden iki yarıyıldan oluşur ve süresi akademik takvimde lisans programı için belirlenen güz ve bahar yarıyıllarının süresiyle aynıdır. Ancak Fakülte lisans programı için akademik takvimde final sınavlarına ayrılan süre içinde de hazırlık sınıfında ders yapılır.

Hazırlık sınıfındabirinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler takip eden eğitim öğretim yılında yapılacak dönem başı Muafiyet Sınavı’na girebilirler. Bu sınavda da başarısız olanlar yeni kaydolan öğrencilerle birlikte hazırlık sınıfına bir yıl daha devam ederler.Hazırlık sınıfında iki yıl okuyup ikinci yılda da başarısız olan öğrencilerin 2547 Sayılı YÖK Kanunu’nun Yüksek Eğitim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  8. Maddesinin 4. Fıkrasının(c)Bendinde yer alan “Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir” hükmü gereğiFakülteden ilişiği kesilir.

Sınavlar

Madde 11- Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde ‘İki Ara Sınav’ ve ikinci yarıyıl sonunda ‘Final Sınavı’ yapılır.  Sınavlar tek oturumda yapılır ve sınav sonuçları en geç iki hafta içinde ilan edilir.

Ara sınav tarihleri Dekanlıkça her yarıyılın ikinci haftasında ilan edilir. Ara sınavlar farklı periyotlarla farklı kapsamda düzenlenebilir. Ara Sınavlar ve FinalNotu’nun genel ortalamaya etkisi bu Yönerge’nin 12. maddesinde belirlenen oranlar çerçevesinde tespit edilir.

Başarı Notu

Madde 12- Hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. I. Yarıyıl notları ortalamasının  %20’si; II. Yarıyıl notları ortalamasının  %20’si ile ikinci dönemin sonunda yapılacak Final Sınavı’nda alınan notun % 60’nın toplamı hazırlık sınıfı başarı notunu oluşturur.

Yarıyıl içinde ve sonunda yapılacak sınav notlarının ağırlık oranları dağılımı aşağıda gösterildiği gibidir:

I. YARIYIL

II. YARIYIL

I. Ara Sınav: %10

I. Ara Sınav: %10

II. Ara Sınav:%10

II. Ara Sınav:%10

I.Yarıyıl Notları Toplamı:%20

II.Yarıyıl Notları Toplamı:%20

Final Notunun: %60

Başarı notu 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler hazırlık programını başarmış sayılırlar ve ilgili fakülte programına kaydedilirler.

Yönergede Yer Almayan Hükümler

Madde 13- Bu yönergede yer almayan hususlarda ‘’Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’’ hükümleri ve ‘’Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’’ hükümleri uygulanır. Uygulama sırasında doğabilecek problemleri çözmede Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 14- Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönergeyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.