Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7143 Sayılı Af Yasası Uygulama Esasları (Kayıt İşlemleri, Yatay Geçiş Başvuruları)

.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

7143 SAYILI AF YASASI UYGULAMA ESASLARI

 

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. maddede;

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” denilmektedir.

Bu Maddeden Yararlanabilecekler

18 Mayıs 2018 tarihine kadar, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencileri kapsamaktadır.

Bu Maddeden Yararlanamayacaklar

18 Mayıs 2018 tarihinden sonra ilişiği kesilenler,

Terör suçundan hüküm giyenler,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu maddeden yararlanamazlar.

Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri

Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 18 Mayıs 2018 tarihinden başlayarak 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili birimine başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Başvurusu uygun bulunan ve Üniversitemize yeniden kayıt yaptıran öğrenciler 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Af Kayıt Tarihleri

Kayıt işlemleri 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında ilgili birimlerde yapılacaktır.

7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78. Maddesinden Yararlanacak Öğrenciler İçin Genel Bilgilendirme

- Kanun hükümlerinden yararlanarak öğrenime başlayabilmek için başvuruda bulunmak yeterli olmayıp, kesin kayıt tarihlerinde kesin kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- Başvurusu kabul edilerek kayıtlanan öğrenciler yürürlükteki eğitim-öğretim yönetmeliği ve mevzuatlara tabi olacaklardır.

- Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır.

- Eşdeğer yabancı dil sınav sonucu olanların belgeleri Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilir.

Af Yatay Geçiş Başvurusu

Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp, 7143 Sayılı Kanunun 15. maddesinin atıfta bulunduğu 2547 Sayılı Kanunun Geçici 78. madde hükümlerinden yararlanarak işi veya ikametinin Çanakkale’de bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibariyle Üniversitemiz ilgili bölümünün taban puanını sağlayanlar Üniversitemiz eşdeğer diploma programına yatay geçiş yapabileceklerdir. Üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrencinin geçmek istediği programın öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu programlar için 2017 yılı ÖSYS taban puanlarına göre, 2017 yılında programın öğrenci almaması durumunda programın öğrenci aldığı son yıldaki ÖSYS taban puanına göre, dikey geçiş yolu ile yerleşen öğrenciler ise ilgili yıldaki DGS puanına göre yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. Söz konusu başvurular için her bölüm/program için 3 öğrenci kabul edilecektir. 

Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

- Başvuru Dilekçesi

- 7143 sayılı kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 78. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge

- ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi (Kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylatılmalıdır)

- Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript ve ders içeriklerine dair onaylı belge

- Resmi İkametgah Belgesi veya çalışılan iş yerinden alınacak resmi belge

- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)

Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

19 Eylül – 28 Eylül 2018

Başvurular bizzat, yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte ilgili birimin öğrenci işleri bürosunda 19 Eylül – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme ilgili birim yönetim kurullarınca yapılacak ve kesin kayıt işlemi ilgili birimin öğrenci işleri bürosunda yapılacaktır.

Başvuru koşullarını sağlamayan,

Eksik belge ile başvuranların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Af Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının İlanı

03 Ekim 2018

Af Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri

04-05 Ekim 2018

Kayıt işlemleri ilgili birimin öğrenci işleri bürosunda 04-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Ekler

7143 Af Kanunu Uygulama Esasları.docx
7143 Af Kanunu Uygulama Esasları.pdf